การจัดกิจกรรมที่เอื้อให้คนพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีส่วนร่วม สะดวก และปลอดภัย ปี 2566        การจัดกิจกรรมที่เอื้อให้คนพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีส่วนร่วม สะดวก และปลอดภัยimg1

img2

img3